Blog Archives

ЧИ~НЪ ПОМИНОВЕ~НІZ Њ ПРАВОСЛА~ВНЫХЪ ВО~ИНЭХЪ, И# Њ ВСЭ~ХЪ ЗА ВЭ~РУ И# NТЕ~ЧЕСТВО НА БРА~НИ ЎБІЕ~ННЫХЪ

Ґрхіерeй и3ли2 сщ7eнникъ глаг0летъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: Чтeцъ: Трис™0е, по Џ§е нaшъ: ґрхіерeй, и3ли2 їерeй, возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: Тaже, ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ: Пріиди1те, поклони1мсz, три1жды. Pал0мъ §: Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz, речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2. […]

Top